ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารเหล่านี้) จะบอกถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่คุณใช้งานหรือเข้าwww.cordy9.net (เว็บไซต์ของเรา)

ไม่ว่าจะในสถานะผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้งานเว็บไซต์ของเรารวมถึงการเข้าถึง การค้นดู หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ของเรากรุณาอ่าน

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา(“เว็บไซต์“ของเรา) ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนการใช้เว็บไซต์

ของเรา รวมถึงการใช้งาน เข้าชม หรือลงทะเบียนบัญชี หากคุณลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, WeChat, Google เป็นต้นคุณจะต้อง

ปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องนำไปใช้กับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ โดยการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา

คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และตกลงที่จะปฏิบัติตาม หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่เข้าใช้งานเว็บไซด์ของเรา

 

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านยอมรับเงื่อนไขของhttps://www.cordy9.net ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใน

กรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขหน้านี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้

เป็นครั้งคราว เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันกับคุณ

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่ตีพิมพ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา

ผลงานเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดคุณอาจ

พิมพ์หนึ่งสำเนาและอาจดาวน์โหลดเนื้อหาบางส่วนจากหน้าใดก็ตามในเว็บไซต์เราเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว และคุณอาจจะ

ดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆ ในองค์กรคุณไปยังเนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเราคุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยนสำเนาเอกสาร

หรือทำสำเนาดิจิตัลของเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดออกมาไม่ว่าด้วยวิธิใดก็ตามและคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ

รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอหรือลำดับเสียง หรือกราฟฟิกใดๆ แยกจากข้อความหรือเนื้อหาที่มาพร้อมกับสิ่งดังกล่าวสถานะของเรา

(และของผู้มีส่วนร่วมที่ระบุชื่อได้) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์จะต้องเป็นที่รับรู้เสมอคุณจะต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

เนื้อหาบนเว็บไซต์เราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในการกระทำเช่นนั้นจากเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของ

เราหากคุณพิมพ์ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เราโดยละเมิดเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ สิทธิของคุณในการใช้เว็บไซต์

ของเราจะสิ้นสุดลงทันทีและคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดๆ ของสิ่งที่คุณได้ทำไว้

 

การไม่ขึ้นกับข้อมูล

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วๆ ไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เป็นคำแนะนำที่คุณจะต้องยึดถือตามหรือใช้อ้างอิง

คุณควรรับคำปรึกษาด้านดูแลสุขภาพจากบุคคลากรทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนที่จะดำเนินการหรือละเว้นการกระทำใดๆ

บนพื้นฐานของเนื้อหาบนเว็บไซต์เราไม่มีอะไรบนเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการทำข้อเสนอแนะและอะไรก็ตามบน

เว็บไซต์นี้ไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรถือตามเพียงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ที่แนะนำคุณเกี่ยวกับสถานการณ์หรือกรณีเฉพาะของคุณ ถึงแม้ว่าเรามีความพยายามตามความเหมาะสมในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์เรา

เราไม่ยืนยัน รับรอง หรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

 

ข้อจำกัดในการรับผิดของเรา

ไม่มีอะไรในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเรา

หรือการฉ้อโกงของเรา หรือการบิดเบือนโดยการฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายเท่าที่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย เรายกเว้นทุกเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่อาจจะนำไปใช้กับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใดๆ

บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเราจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ใดๆ สำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยสัญญา การละเมิด

(รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออย่างอื่นที่แม้ว่าล่วงรู้ อันเกิดขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับ:การใช้

หรือการไม่สามารถที่จะใช้ เว็บไซต์ของเรา หรือการใช้เพื่อ หรือการถือตามหรืออ้างอิง เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหากคุณเป็นผู้ใช้งาน

เพื่อธุรกิจ โปรดทราบโดยเฉพาะว่าเราจะไม่รับผิดต่อ:การสูญเสียกำไร ยอดขาย ธุรกิจ หรือรายได้ ธุรกิจหยุดชะงักการสูญเสียเงินฝากที่คาดการณ์ไว้การ

สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องหากคุณเป็นผู้ช้ที่เป็น

ผู้บริโภค โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีไว้เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวและภายในครัวเรือนเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในเชิงการค้าหรือ

ธุรกิจใดๆและเราไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใดๆเราจะ

ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือสูญหายใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากไวรัส การโจมตีระบบเครือข่าย หรือสิ่งเป็นภัยต่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจจะติดต่อ

ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของคุณซึ่งเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์เราหรือเกิดจากการ

ดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เราหรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เราของคุณเราไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

อยู่บนเว็บไซต์ของเรา การมีลิงค์เชื่อมโยง ในลักษณะนี้ไม่ควรจะถูกตีความว่าเรารับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบ

ต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นของคุณ

 

การอัพโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่ช่วยให้คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหาหรือข้อคิดเห็นไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อติดต่อกับผู้ใช้อื่นๆ

ของเว็บไซต์เรา คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานของเราคุณรับประกันว่าสิ่งที่ส่งมาใดๆดังกล่าว

สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาเหล่านั้น และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อเราและชดเชยให้กับเราหากมีการละเมิดการรับประกันดังกล่าว ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ที่

เป็นผู้บริโภค นี่หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เราได้รับจากผลของการละเมิดการรับประกันของคุณ

เนื้อหาใดๆ ที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ และเรามีสิทธิที่จะใช้ สำเนา แจกจ่าย และเปิดเผย

เนื้อหาดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ เราสามารถใช้ความคิดเห็น แนวคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคใดๆ ที่อยู่

ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลในการพัฒนา การผลิต และการตลาดสินค้าเรายังมีสิทธิ

ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับบุคคลที่สามใดๆ ที่อ้างว่าเนื้อหาที่โพสต์หรืออัพโหลดโดยคุณมายังเว็บไซต์เราถือเป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา หรือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นเราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลที่สามใดๆ

 สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยคุณ หรือผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์เราเรามีสิทธิที่จะลบโพสต์ใดๆ ที่คุณทำบนเว็บ

ไซต์ของเราหากเรามีความเห็นว่าโพสต์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานขอเราความคิด

เห็นที่แสดงออกโดยผู้ใช้อื่นๆ บนเว็บไซต์เราไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นหรือค่านิยมของเรา

 

ไวรัสต่างๆ

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยจากบั๊คหรือไวรัสต่างๆคุณมีความรับผิดชอบต่อการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเองคุณจะต้องไม่ใช้

เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยมีเจตนานำเข้าไวรัส โทรจันเวิร์ม โลจิกบอมส์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มุ่งร้ายหรือที่เป็นภัยต่อเทคโนโลยี คุณจะต้อง

ไม่พยายามเข้าถึงระบบเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่เว็บไซต์เราถูกเก็บรักษา หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยง

กับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีระบบเครือข่าย หรือ การปฏิเสธการให้บริการซึ่งเป็น

การโจมตีที่ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะร่วมมือ

กับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นโดยการเปิดเผยข้อมูลตัวตนของคุณ ในกรณีที่เกิดการละเมิด สิทธิของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะหยุดลงทันที

 

การเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของเราโดยมีเงื่อนไขว่าคุณได้ทำการดังกล่าวในวิธีที่เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเรา

หรือหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเราคุณจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงในลักษณะที่ชี้แนะในรูปแบบใดๆ ถึงความเกี่ยวข้อง การได้รับอนุมัติ

หรือการรับรองจากทางเราซึ่งไม่ได้มีอยู่คุณจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณเว็บไซต์ของเรา

จะต้องไม่ถูกเฟรมบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยคุณ และคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากหน้าหลัก

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตให้เชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเชื่อมโยงไปจะต้องปฏิบัติตามเนื้อหา

มาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานของเราหากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อื่นๆ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ info@cordy9.net

 

การเชื่อมโยง (Links) ของบุคคลที่สามและทรัพยากร (Resources) ในเว็บไซต์ของเรา

ส่วนใดที่เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม การเชื่อมเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่

คุณเท่านั้นเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือทรัพยากรบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น 

 

การรายงานผลข้างเคียงให้กับเรา

เราสนับสนุนให้ผู้บริโภครายงานผลข้างเคียงต้องสงสัยใดๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณมีความประสงค์ที่จะรายงานเรื่องผลข้างเคียง

กรุณาติดต่อ info@cordy9.net

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงใดๆ หรือคุณคิดว่าผลข้างเคียงเหล่านั้นมีผลร้ายแรง กรุณาติดต่อแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรของคุณ

เพราะพวกเขาอยู่ในสถานะที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้อย่างดีที่สุด

 

กฎหมายบังคับใช้

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มที่ หากเกิดกรณีพิพาท

 

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อบริษัท เครื่องหมายการบริการ สัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องหมายหรือสโลแกนถือเป็นทรัพย์สมบัติของ

www.cordy9.net และพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตจากเราและไม่อนุญาตให้นำไปใช้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อเรา

เพื่อติดต่อเรา กรุณาอีเมลมาที่ info@cordy9.net

 

 

 

 

 

 

Visitors: 35,705